Đối tượng

Đối tượng sử dụng website Vosidao.com là những người có trình độ Phổ Thông Cơ Sở (Hết cấp 2), và có những kỹ năng tin học căn bản (biết dùng điện thoại thông minh, máy tính, tin học văn phòng)

Như vậy chương trình phù hợp với tuyệt đại đa số người dân.