Đạo lý của Kẻ mạnh

KẺ MẠNH theo định nghĩa của Đại Vũ là

NGƯỜI TẠO RA SỨC MẠNH VÀ SỬ DỤNG NGUỒN SỨC MẠNH ĐÓ MANG RA GIÚP ĐỠ CUỘC SỐNG CỦA NHIỀU NGƯỜI

VÕ SĨ, dịch nôm ra là KẺ MẠNH