Danh mục: Chưa phân loại

  • Chưởng Môn chia sẻ về chương trình Võ Sĩ Đạo

    Chương trình Võ Sĩ Đạo được Đại Vũ, Kim Cương chưởng môn thành lập với chủ đích phổ biến phương pháp luận khoa học, phương thức tư duy mạch lạc, phương thức sản xuất theo mô hình công nghiệp hiện đại. Để làm lớn được thì phải có PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC. Hệ thống…